2015-08-28

Ett framgångsrikt forskningsstrategiskt samarbete

Jag har tidigare vid flera tillfällen i min blogg behandlat och kommenterat det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i Skövde och nu är det dags igen. Vi genomförde i veckan ett seminarium där forskarna inom de fyra temana presenterade hur arbetet bedrivs inom temana, resultat som framkommit, omfattningen på antalet publikationer och ansökningar och planer inför framtiden. De fyra temana är Textil, design och hållbar utveckling, Informations- och kommunikationsteknik, Vård och välbefinnande samt Framtida företagande och affärsmodeller. Temana är sammansatta utifrån en idé om att styrkor på de båda lärosätena ska kopplas samman för att därigenom skapa konkurrenskraftiga och kanske till och med unika miljöer. Seminariet var en bekräftelse på att det nog var rätt tänkt. Forskningssamarbete har uppstått i ovanliga och oväntade konstellationer och som redovisar resultat av stor teoretisk och praktisk betydelse. Bredden är stor, alltifrån en metod för samtal vars syfte att stärka äldre människors självkänsla och därmed livskvalitet till en stickad vante med spänningsalstrande fibrer som kan kommunicera med en robot. För båda projekten gäller att konsekvensen av tillämpningar av resultaten med säkerhet kommer att ha en stor samhällelig betydelse.

 

Vi avrapporterar nu resultat som framkommit och aktiviteter som genomförts och förbereder en ansökan till Västra Götalandsregionen om fortsatt finansiellt stöd. Det är viktigt att Västra Götalandsregionen är beredd att bistå med fortsatt finansiering. Vi behöver ytterligare stärka miljöerna och skapa stabilitet för att senare ha möjlighet att erhålla långsiktig och omfattande finansiering från nationella och internationella forskningsfinansiärer. Kontinuitet i den finansiering som råder är betydelsefull för att kunna hålla ihop de nu etablerade forskargrupperna.

 

Det forskningsstrategiska samarbetet har betytt mycket och betyder mycket för våra båda högskolor. Det stärker vår forskning och vår utbildning. Därigenom innebär samarbetet, möjliggjort genom stöd från regionen, en starkare lärosätesstruktur i Västsverige. Vi har också mot bakgrund av den goda utvecklingen anledning från lärosätesledningarna i regionen att diskutera hur vi ytterligare kan stärka samarbetet för att utveckla och skapa unika och ännu mer konkurrenskraftiga utbildnings- och forskningsmiljöer i ett nationellt och internationellt perspektiv. Regeringen har också anledning i arbetet med den kommande forskningspropositionen att fundera över hur sådana samarbeten som vi skapat tillsammans med Högskolan i Skövde kan uppmärksammas och stödjas. Det ligger helt i linje med regeringens starka uttalanden om vikten av samverkan mellan lärosäten. 

Inga kommentarer: