2015-06-17

Tack för ett bra läsår och glad sommar!

När vi återvände efter sommarledigheten förra året var det till en ny organisation. Tre akademier hade ersatt sex institutioner och verksamhetsstödet var samlat i en enhet. Mycket var förberett, men mycket kvarstod också i genomförandet av den nya organisationen. 2014/2015 blev därför ett speciellt läsår. Samtidigt som den nya organisationen successivt har tagit form, indelningar beslutats, chefer tillsatts och nya arbetsformer tillämpats, har den ordinarie verksamheten bedrivits och utvecklats. Arbetsbelastningen har varit hög för många i kombination med en viss osäkerhet om den förändrade organisationens konsekvenser. Nu har vi en ny organisation, givetvis med möjligheter som alltid att justera saker och ting så att organisationen fungerar ännu bättre, men strukturen ligger fast. Organisationen ger oss förutsättningar att fortsätta att utvecklas och expandera, bygga starka utbildnings- och forskningsmiljöer och göra ett kvalificerat verksamhetsstöd ännu bättre.
 
Läsåret 2014/2015 har innefattat att en rad viktiga styrdokument beslutats som ger oss vägledning för verksamhetens inriktning och strategiska satsningar. Högskolan i Borås styrelse har fastställt ett visionsdokument. Studentens lärande i centrum är den givna inriktningen och utgångspunkten när vi ska utveckla kompletta akademiska miljöer och öka andelen forskning. Styrelsen har också fastställt verksamhetsplanen för 2016-2018 där sju fokusområden är beskrivna som alla för oss mot de övergripande målen. Vi har också reviderat den styrmodell som tillämpas och förändrat sättet på vilket akademierna erhåller resurser för utbildning och forskning. Med tillämpning av den nya styrmodellen fastställde styrelsen också planeringsförutsättningarna för 2016-2018, så nu vet vi vilka utgångspunkterna är för höstens planerings- och budgetarbete. Vi har också under året tagit fram en campusplan som baserat på våra omvärldsanalyser, antaganden och ambitioner med lärosätets utveckling visar vilka behov av ytor och lokaler vi har 2025. Ett viktigt arbete som vi genomfört tillsammans med Akademiska Hus.
 
Ett annat arbete som förts i hamn under läsåret är bestämning och beskrivning av våra kärnvärden. Jag tycker att vi hamnat helt rätt och att kärnvärdena verkligen beskriver vad vi är och hur vi vill vara. Ett välkomnande lärosäte med gränsöverskridande samarbeten inom lärosätet och med aktörer i vår omgivning och med utmanande utbildning och forskning där etablerade föreställningar och tillämpningar kritiskt granskas. I utmanande innefattas också att våga sticka ut och tydligt deklarera att vi är det tredje universitet i Västsverige. Våra kärnvärden tillsammans med den statliga värdegrunden kommer nu att ligga till grund för ett gemensamt arbete med beskrivning av högskolans värdegrund. Vi kommer att fokusera på värdegrundsarbetet på hösten första Gränsöverskridande EftermiddagsMöte (GEM) som är den 9 september.
 
Ett gott utgångsläge följer också av de förändringar som Vårändringsbudgeten innebar. Vi har fått ett utökat utbildningsuppdrag och därmed ökade ekonomiska resurser. Vi ska framför allt göra mer inom lärarutbildning och vårdutbildning. Vi kommer också med stor sannolikhet att få ett ökat basanslag till forskning 2017 som en följd av kommande prioriteringar i forskningspropositionen. Något annat skulle med tanke på uttalanden från skilda håll vara en stor besvikelse. Kontentan är att Högskolan i Borås verksamhet expanderar igen och gör det i en ny ändamålsenlig organisation.
 
Men framförallt har vi ett gott utgångsläge som följd av den höga kvalitet som verksamheten har. Vi är bra på utbildning och forskning och har en hög kvalitet i den verksamhet som stödjer studenter och medarbetare och som innebär att vi lever upp till alla de krav som ställs på oss som statlig myndighet. Vi kan konstatera ett högt söktryck till våra utbildningar inför antagningen till höstterminen, vi går mot strömmen. Förklaringen är helt enkelt att vi har ett bra utbud av utbildningar och ett gott renommé som följd av god kvalitet. Vi har nöjda studenter och ett gott utfall i de av Universitetskanslersämbetet genomförda utvärderingarna. Vi ökar vår externa forskningsfinansiering och antalet publikationer i den av Vetenskapsrådet använda databasen. Vi blir allt mer konkurrenskraftiga i vår forskning. Vi utvecklar vår samverkan med organisationer av skilda slag i vår omgivning och hållbar utveckling präglar allt mer vår verksamhet.
 
Det går bra för oss men vi har många utmaningar. Vi har en takt i verksamheten som inte riktigt motsvaras av våra basresurser, vi behöver rekrytera nya medarbetare, vi behöver utveckla samarbetet inom högskolan och få ett större engagemang kring gemensamma aktiviteter och vi behöver få resurser för att bygga upp nya utbildningsprogram för att svara mot angelägna samhälleliga behov. Vi behöver också arbeta vidare med att bli den hållbara högskolan i alla dess bemärkelser. Jag ser fram emot ett fortsatt arbete för att tillsammans göra Högskolan i Borås ännu bättre och starkare.
 
Det har som sagt varit ett speciellt år och vi är alla väl förtjänta av sommarledighet. Det är viktigt att komma ifrån ett tag, få tänka på annat och få tid att göra alla de saker som inte hinns med i vardagen. Det behöver inte vara några stora äventyr. För min del handlar det helt enkelt om att få ordentligt med tid för att umgås med familj och vänner, hänga med barnbarnen Alicia och Vincent, läsa mer skönlitteratur, läsa morgontidningen riktigt ordentligt tillsammans med en kopp nybryggt gokaffe, laga god mat, sova lite längre på morgonen och därefter ta en joggingrunda och ett morgondopp. Jag hoppas att ni alla får en riktigt bra sommarledighet och tack för stort engagemang och goda insatser under året.
 

Björn Brorström
Rektor

Inga kommentarer: