2015-05-19

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Days of Knowledge

Forskningsverksamheten vid högskolan har expanderat kraftigt under de senaste åren. Vi har varit framgångsrika inom en rad olika områden i att erhålla extern forskningsfinansiering. Uppbyggnaden av forskningsområdena har skett successivt och är en i tiden utdragen process, vilket det måste vara. Det är många bitar som ska falla på plats. Den finansiering som högskolan erhållit från Sparbanksstiftelsen i uppbyggnaden av forskningen är och har varit av mycket stor betydelse. Totalt handlar det om närmare 60 miljoner, medel som jag tycker att vi förvaltat väl. Årets tilldelning omfattar bland annat medel för inköp av utrustning till ett bygglaboratorium och medel för inköp av avancerad mätutrustning. Stödet från stiftelsen bidrar till den fortsatta uppbyggnaden av forskningen vid högskolan och stödjer oss i att skapa starka och konkurrenskraftiga utbildnings- och forskningsmiljöer.

 

Sparbanksstiftelsen stödjer också högskolan genom att möjliggöra genomförandet av samarbetsprojektetet Days of Knowledge. En rad olika aktiviteter genomförs under denna dag och bland annat får forskarna mota sina bidrag vid detta tillfälle under högtidliga former. Temat för Days of Knowledge 2015 är Hållbar utveckling. Dagen är en manifestation för hållbar utveckling i en bred bemärkelse.  Dagen är också en manifestation för utbildning och forskning inom området hållbar utveckling och ett tillfälle där högskolans forskning uppmärksammas och kunskaper om vår verksamhet sprids.

 

Days of Knowledge genomförs i år 22 oktober. Mer information kommer senare men anteckna redan idag dagen.

Inga kommentarer: