2015-05-11

Professorsinstallation och doktorspromovering

Den akademiska högtiden, som vi genomförde i förra veckan, är en viktig aktivitet och dag för högskolan. Det är angeläget att upprätthålla traditioner och genomföra akademiska högtider. Det är ett tillfälle för oss inom akademin att få visa vår verksamhet och göra det på vårt speciella sätt. Det är en dag då vi hälsar professorer välkomna och bekräftar nya doktorers framgångsrika försvar av sin avhandling utifrån akademins traditioner och sedan lång tid tillbaka utvecklade och befästa ceremonier. Jag är glad över att vi har skapat en egen tradition för vår akademiska högtid. Högskolan i Borås är ett modernt lärosäte. Vi bildades 1977 och vi bygger vår verksamhet på flervetenskaplig utbildning och forskning, omfattande samverkan, flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten till förändrade villkor. Men vad gäller akademiska traditioner är vi inte särskilt nydanande. Det ska vi inte vara heller!

 

Universitet och högskolor bedriver en för samhällsutvecklingen fundamentalt viktig verksamhet. Vi ska ständigt sträva efter ökad kunskap, antingen genom att utveckla ny kunskap och nya teorier eller genom att utsätta befintlig kunskap, gällande praxis och befintliga teorier för sträng prövning. Vår verksamhet är också att och förmedla kunskap, i syfte att uppnå lärande, fördjupad förståelse av fenomen av skilda slag och därigenom samtidigt bidra till förnyelse, innovationer och förbättringar. Våra studenter och studenternas lärande är i centrum och vi ska förbereda för viktiga anställningar och uppgifter i olika typer av samhällsorganisationer.  Universitet och högskolor har ett stort ansvar för att aktivt medverka till att samhälleliga utmaningar kan hanteras och att vi i vår verksamhet uppmärksammar och hanterar aktuella problem som kräver lösningar.

 

Parallellt med ett sådant samhälleligt ansvar måste utrymme och frihet finnas för läraren och forskaren att själv bestämma och formulera problem som inte omedelbart söker ett svar eller en lösning. Problem som i någon mening är frikopplade från dagens strategiska utmaningar och vardagliga bekymmer. Universiteten ska vara mötesplatser för alla, för den fria och öppna debatten.  Det ska vara tillåtet att pröva utan krav på omedelbar nytta. Ingen annanstans i våra samhällsorganisationer erbjuds den möjligheten och kvaliteten på samma sätt. Denna möjlighet måste vi värna. Den enskilde lärarens, forskarens och studentens nyfikenhet ska kunna stillas, frågetecken rätas ut och en djupare förståelse uppnås. Att upprätthålla en god balans mellan ansvar och frihet är en stor utmaning för universitet och högskolor.  En god balans är en förutsättning för legitimitet och långsiktig gynnsam utveckling.

 

De dubbla uppdragen, det ena uppdraget eller kravet ofta uttalat explicit från olika aktörer utanför organisationen, i vår omvärld, med krav på effektivitet, leverans och relevans och det andra kravet uttalat inifrån organisationen skapar en ibland svårbemästrad men spännande komplexitet. Detta gör enligt min uppfattning universitet och högskolor till unika och attraktiva organisationer att verka i. Den frihet som det innebär att vara lärare och forskare vid universitet och högskolor parallellt med den skyldighet och möjlighet som finns att påverka samhällsutvecklingen är tilltalande. Det är på något vis grundbulten i vårt system. Det är en utmaning att hantera denna balansgång och den utmaningen skapar dynamik.

 

Jag har den stora förmånen att vara rektor här på högskolan. Mitt uppdrag är ytterst att verka och ansvara för hög kvalitet på utbildning och forskning och därigenom en god utveckling för vårt lärosäte. Uppdraget innebär ett akademiskt ansvar för verksamheten men under beaktande av de resurser som lärosätet förfogar över. Det är en realitet att resurserna är begränsade. Mötet mellan akademiskt ansvar och begränsade resurser innebär att prioriteringar måste göras, strategier måste formuleras som innebär vägval. Profilering har varit ett mantra under senare år och är inte enbart ett honnörsord eller en skyldighet utan handlar om att vara särskilt framstående inom specifika områden och därigenom kunna lämna ännu viktigare bidrag till samhällsutvecklingen. Profilering skapar också uppmärksamhet och attraktivitet och är av nationellt intresse i utvecklingen av hög kvalitet i utbildning och forskning.

 

Vi på Högskolan i Borås har höga ambitioner som är uttryckta i vårt strategiska dokument: Med studentens lärande i centrum utvecklar vi kompletta akademiska miljöer och rör oss mot en bättre balans mellan utbildning och forskning. Vi fortsätter att tillsammans stärka högskolan. Ett led i detta är framgångsrik rekrytering av medarbetare till hela vår verksamhet och en bra forskarutbildning som ger oss nya doktorer. Det är därför vi firar när nya medarbetare kommer till lärosätet och medarbetare genomfört goda prestationer såsom till exempel framlagt och försvarat en doktorsavhandling.

 

Inga kommentarer: