2015-05-06

Människan i vården - ansökan om examensrättigheter på forskarnivå

Människan i vården är benämningen på det område för vilket vi har för avsikt att söka tillstånd att examinera på forskarnivå. Ämnet är vårdvetenskap och två inriktningar gäller, den ena mot akut prehospital och högteknologisk vård och den andra mot reflektivt lärande och existentiella frågor i vården. De två inriktningarna svarar mot styrkeområden inom den vårdvetenskapliga forskningen vid högskolan.

 

Den vårdvetenskapliga forskningen har sedan 20 år tillbaka studerat den prehospitala vården och utvecklat en unik och stark forskningsmiljö kring ambulanssjukvård och vad som händer före det att patienten kommer till sjukhuset och akutmottagningen. Över tid har också tillkommit studier av akutvård och utvecklingen av kunskap kring den högteknologiska miljöns innebörd och konsekvenser för vården och för patienter, anhöriga och medarbetare. Den andra inriktningen, också den med rötter tillbaka till 1990-talet, fokuserar på existentiella frågor i samband med hälsa, sjukdom, lidande och vårdande. Inriktningen har sin utgångspunkt i forskning om lärande och hur patientens förståelse för sin ohälsa påverkar livssituationen. Ett humanvetenskapligt perspektiv på vård och vårdande utmärker vårdvetenskapen vid Högskolan i Borås. Ett perspektiv som är viktigt för att möta föränderliga förutsättningar och en allt mer högteknologisk hälso- och sjukvård.

 

Det är en stark utbildnings- och forskningsmiljö som successivt byggts upp inom det vårdvetenskapliga området och där högskolan idag är nationellt ledande. De två inriktningarna kompletteras av aktiv och viktig forskning kring vårdorganisation, ledarskap i vården och vårdetik och i förlängningen är det möjligt att fler inriktningar inrättas. Antalet forskare och handledare inom den grupp som utgör utbildnings- och forskningsmiljön är stort och med stora erfarenheter av handledning och forskarutbildning. Det är garantin för att vi kommer att tillhandahålla och genomföra en forskarutbildning med hög kvalitet och ge doktoranderna stimulerande och stabila förutsättningar för forskarstudier och avhandlingsarbete. Det är av stort nationellt intresse att den ledande utbildnings- och forskningsmiljön inom det definierade området har en egen forskarutbildning och en egen examensrätt. 

 

I syfte att pröva och utveckla ansökan och hur styrkeområdena och inriktningarna beskrivs behandlades ansökan tidigare i veckan, dels av professorskollegiet, dels på en hearing till vilken alla medarbetare på högskolan var inbjudna. Viktiga synpunkter framkom som underlag för fortsatt bearbetning. Nästa steg är nu att ansökan tas upp som ett ärende i styrelsen för en diskussion i styrelsen om ansökan som sådan och om den strategiska betydelsen av examensrättigheter på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap.

Inga kommentarer: