2015-04-15

Regionutveckling

I början av mars genomfördes på länsresidenset i Göteborg en gemensam arbetsmiddag under rubriken "Borås och Göteborg: Textil och modeklustret i två syskonstäder". Företrädare för städerna och verksamma inom design och mode i Göteborg och Borås var på plats. Syftet med mötet var att slå broar mellan de båda städerna och bidra till utveckling av samarbetet inom design, textil och mode. Ett mycket bra initiativ av landshövdingen som nu fordrar en uppföljning och en fortsättning.

 

Högskolan medverkar gärna i en sådan uppföljning och fortsatta diskussioner. Vi har successivt byggt upp verksamheten inom området textil och mode och har idag utbildningar på alla nivåer, omfattande forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och välutvecklade samarbeten med företag, forskningsinstitut och andra högskolor och universitet nationellt och internationellt. Forskningsprogrammet Smart Textiles är ett profilområde med hög kvalitet och med stor utvecklingspotential. Det finns stora möjligheter för en fortsatt mycket gynnsam utveckling för Smart Textiles och för det textila klustret. Jag noterar för övrigt att Smart Textiles nu omnämns på Västra Götalandsregionens hemsida som ett av fem styrkeområden inom regionen. Vi har onekligen flyttat fram våra positioner.

 

Som ett led i utvecklingen av det textila klustret arbetar vi med att knyta ihop trådarna och etablera Science Park Borås. Vi etablerar en tydlig struktur i Borås som stödjer ett samarbete med andra Science Parks och teknikparker i regionen. Vi satsar resurser utifrån övertygelsen om att Science Park och klusterutveckling är gynnsamt för vår utbildning och forskning.

 

Ett steg i den fortsatta utvecklingen är bland annat att fördjupa diskussionerna utifrån det som började på residenset. Ett möte i en mindre grupp med företrädare för regionen, kommunledningarna i Borås och Göteborg, några näringslivsrepresentanter och rektorerna på berörda lärosäten är mycket angeläget. Initiativet kanske borde komma från Göteborgs Stad, motorn för regionens utveckling, men vi är beredda att agera för att få till stånd ett möte som kan visa sig vara mycket betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av det textila klustret och av regionen.

 

 


Inga kommentarer: