2015-01-08

Gott förtroende bäddar för ett lyckat kommande år

Det finns två motsatta sätt att uppfatta och möta utmaningar. Det ena är att låta ett önskvärt tillstånd vara utgångspunkt, formulera strategier för utveckling och betrakta förutsättningarna i omgivningen som påverkbara och förhandlingsbara. Det andra är att formulera mål och strategier utifrån acceptans av den rådande ordningen och en syn på förutsättningarna som något som vi mer eller mindre inte kan påverka. Vi driver utvecklingen av Högskolan i Borås utifrån det första synsättet. Vår vision är att bli "Det tredje universitetet i Västsverige". Vi är väl medvetna om de uppfattningar som varit förhärskande om antalet universitet i Sverige men vi tycker att det är viktigt att markera vad vi vill, och i förändrings- och utvecklingsarbete tillföra universitetskvaliteter och därigenom bli en allt starkare högskola. Vår målbild är att vara ett lärosäte med kompletta akademiska miljöer och ha en god balans mellan utbildning och forskning. Vi vill ta oss från dagens 80:20 till 60:40. En självklar förutsättning och inriktning på vår verksamhet är att studentens lärande är i centrum.

 

Utveckling av högskolepedagogik, strategiska satsningar, profilering, prioritering, organisationsutveckling och ändamålsenliga resursfördelningsmodeller är medel för att utveckla verksamheten. Vi har under 2014 fått en rad bekräftelser på att vi har en bra verksamhet. Vi har bra söktryck till våra utbildningar, visar goda resultat av genomförda kvalitetsutvärderingar, har en ökad extern forskningsfinansiering och har ökat antalet publicerade vetenskapliga artiklar. Allt detta visar på god utveckling och en stark position i högskolelandskapet. Nu senast, strax före jul, fick vi resultatet av SOM-institutets studie av allmänhetens förtroende för lärosäten i Västra Götalandsregionen. Studien visar på ett väsentligt ökat förtroende för vårt lärosäte och vi får många uppmuntrande kommentarer från forskarna bakom studien. Ett annat positivt besked är att Borås får räkna av 116 designplatser, en ökning med 50. Förändringen som redovisas i regleringsbrevet, som anlände strax före nyåret, är en bekräftelse på att vi bedriver en omfattande utbildning inom det konstnärliga området. Ett tillägg som för oss närmare vår vision.

 

Under 2015 kommer vi att fortsätta att arbeta med verksamhetsutveckling och tar vårt ansvar för vår utveckling, men vi har under året också förväntningar och förhoppningar på andra. Dessa är att:

 

    Vi i vårbudgeten i april tilldelas ytterligare medel för utveckling av den konstnärliga utbildningen.

    Vårbudgeten innehåller extra medel till de lärosäten som har certifierade miljöledningssystem och som har gått och går i bräschen för en hållbar utveckling.

    En forskningsberedning tillsätts som har en tydlig ambition att skapa rättvisare förutsättningar genom ökade fakultets- och basanslag till de nya universiteten och högskolorna. En miljard behövs i ett första steg.

    Ett avtal tecknas mellan Borås Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och högskolan om att gemensamt utveckla verksamheten inom Science Park Borås. Ett avtal som innebär en ytterligare förstärkning av innovationssystemet och Textile Fashion Center som mötesplats.

    En fortsatt strategisk samverkan med Högskolan i Skövde möjliggörs genom stöd från Västra Götalandsregionen och varför inte också från regeringen som särskilt pekat på betydelsen av samverkan lärosäten emellan.

 

Vi har ett gott utgångsläge och en tydlig strategi. Med stöd av en utbildnings- och forskningspolitik som prioriterar hållbarhet och utvecklingskraft och en stärkt regional samverkan kommer vi att nå vår målbild och bli det tredje universitetet i Västsverige.

Inga kommentarer: