2014-09-09

Egenskaper för framgångsrika kommuner - avsnitt 5

De studier av kommunal utveckling som refererats i tidigare avsnitt på denna blogg genererar uppfattningar om vilka verktyg kommunerna bör tillämpa för att bli framgångsrika. Tre saker är särskilt viktiga att framhålla och beskriva. 

    Det finns en grundläggande osäkerhet om de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala verksamheten orsakad av en ryckighet i den samhällsekonomiska utvecklingen. Reducering av osäkerhet kan ske genom att fakta finns på bordet och en klarhet råder över kommunens finansiella utveckling och ställning. Den ekonomiska redovisningen måste bygga på etablerade principer och på att presentationen är tillgänglig och begriplig. Det är ett bekymmer när bokslutspolitik bedrivs och grumligheten tilltar. Det är svårt att förstå varför lagstiftaren möjliggör oklarheter i redovisningen av kommunens ekonomi istället för att skapa största möjliga tydlighet. Osäkerheten förstärks också av orealistiska visioner för kommunens utveckling. Det förefaller som om alla kommuner baserar sina visioner och långsiktiga planer på att kommunen ska växa befolkningsmässigt, medan verkligheten för många är den raka motsatsen. Faktaredovisning och realistiska antaganden om framtiden reducerar osäkerhet och stödjer utvecklingen av en framgångsrik kommun.
    Det ska vara fokus på innovationer, det vill säga att omvandla idéer och nya kunskaper till verksamhet. Innovationer baseras på att tänka och göra annorlunda och finna nya metoder som utvecklar verksamheten. Innovationer förutsätter att praxis baserad på förtrogenhetskunskap och beprövad erfarenhet ifrågasätts, innovationer handlar inte om förbättringar och effektivisering av befintlig praxis. Nytänkande måste uppmuntras och förmågan att omsätta idéer till handling utvecklas.
    Utrymme för nyfikenhet och möjligheter att experimentera stöds av en tydlig politisk ledning med klara och kommunicerade mål för verksamheten. Den tydliga politiska ledningen ska samspela med en tjänstemannaledning med utvecklingskraft och integritet.

En vision baserad på realistiska antaganden i kombination med ett innovativt förhållningssätt och modigt ledarskap är också gynnsamma förutsättningar för att pröva om kommunens struktur är ändamålsenlig. Det är anmärkningsvärt, med tanke på den risk som finns för försämrad kommunal service, svårigheter att kompetensförsörja, svårigheter att rekrytera till demokratiska församlingar och otydlighet i ansvarsförhållanden som samverkan över kommungränser innebär, att frågan om kommunsammanslagningar inte är mer aktuell och debatteras mera. Det är dags för att ta upp frågan såväl utifrån det lokala kommunala perspektivet som utifrån ett riksperspektiv. En kommunreform efterfrågas.

Inga kommentarer: