2014-04-25

Framtiden för Högskolan i Borås

Högskolans styrelse genomförde vid sitt möte den 24-25 april ett seminarium under rubriken Högskolan i Borås 2025. Seminariet inleddes med en översiktlig historisk beskrivning av på vilket sätt lärosätet profilerat sig i högskolelandskapet och vilka omständigheterna varit för olika ställningstaganden. Därefter följde en beskrivning av nu rådande yttre förutsättningar, följt av en beskrivning av våra egna kvaliteter. Beskrivningarna utmynnade i två frågor; ska vi arbeta för att nå universitetsstatus och i så fall hur ska vi göra det. Efter presentationen följde gruppdiskussioner och dagen/kvällen avslutades sedan med en gemensam diskussion i plenum.

 

Många viktiga och intressanta resonemang och kommentarer redovisades och diskussionen blev mycket givande. Den är en grund för bedömningar och strategier för lärosätets fortsatta utveckling. Högskolan i Borås ska fortsätta driva idén om ett tredje universitet i Västsverige. Vi har idag många goda kvaliteter i form av profilerade utbildningsprogram, en uppsättning examensrättigheter på avancerad nivå och forskarnivå, starka forskningsprogram och god utväxling på basanslaget till forskning. Vi har dessutom en ny organisation som är byggd för att utveckla strategisk samverkan och bli ett ännu mer attraktivt och konkurrenskraftigt lärosäte.

 

Styrelsens uppfattning som jag vill formulera den är att vi ska ta vår utgångspunkt i de goda kvaliteter vi har och systematisk bygga vidare, det vill säga erhålla fler examensrättigheter, öka forskningsfinansieringen, erhålla bedömningen mycket hög kvalitet på våra utbildningar och skapa ett verksamhetsstöd som är anpassat till de behov kärnverksamheten har. En fortsatt utveckling i rätt riktning innebär att vi befäster positionen som en av landets främsta högskolor och det tredje universitetet i Västsverige.

 

En viktig del i vår utveckling är också att stärka våra strategiska samarbeten med aktörer i vår omvärld. Det forskningsstrategiska samarbetet med Högskolan i Skövde ska vidareutvecklas, vi ska utveckla kompletta samarbeten med universitet i andra länder och vi ska bygga en Science Park Borås tillsammans med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Borås Stad. En Science Park Borås där Textile Fashion Center är en väsentlig del, innebär att vi etablerar en innovationsmiljö som berikar näringsliv och offentliga verksamheter och som ger ett stort kunskapsflöde in till högskolan. Vi bygger nätverk och stärker den finansiella basen.

 

Styrelsediskussionen inspirerar och ger vägledning för vårt fortsatta arbete med att profilera och stärka högskolan. 

Inga kommentarer: