2014-03-20

Den ekonomiska vårpropositionen - några noteringar

Vårpropositionen innebär att universitet och högskolor tilldelas 10 500 nya platser fullt utbyggt 2018. Nya medel tillförs och det samlade takbeloppet kommer allt annat oförändrat öka med cirka 800 Mkr. Det är ingen generellt ökad tilldelning utan satsningen handlar nästan uteslutande om utbyggnad av lärarutbildningen och då framför allt utbildning av förskollärare och lågstadielärare. Totalt 5 600 platser fullt utbyggt. I det första fallet är den huvudsakliga förklaringen stora pensionsavgångar och i det andra fallet är förklaringen utbyggnaden till en tioårig grundskola. Satsningarna är viktiga men en gynnsam utveckling förutsätter ett högt söktryck och kapacitet hos lärosätena att upprätthålla hög kvalitet i utbildningen.

 

Till satsningen på fler platser kommer också särskilda åtgärder inom naturvetenskap och teknik, bland annat en examenspremie på 25 tkr till maximalt 75 tkr. En hög aktivitetsnivå gäller för att möta den problembild som finns inom lärarutbildningen och skolan. Utmaningen är betydande. Mot åtgärderna och strävan att öka attraktiviteten för läraryrket och lärarutbildningar står en hägrande högkonjunktur. Antalet presumtiva studenter påverkas också av en minskning av studentkullarnas storlek om några år. Vi kan nog förvänta oss ytterligare insatser av såväl kortsiktig som långsiktig karaktär för att göra arbete i förskola och skola mer attraktivt, och inte minst för att få lärare till de naturvetenskapliga ämnena.

 

En mindre satsning sker också på vårdutbildningar. Barnmorskeutbildningen tillförs 150 nya platser vilket är en 50-procentig ökning och specialistsjuksköterskor tillförs 400 platser, vilket är en ökning med 20 procent. Även här gäller att kapacitet måste finnas att med bibehållen kvalitet genomföra ett större utbildningsuppdrag.

 

En mycket positiv sak är förändrade migrationsregler. Studenter som genomfört fyraårig forskarutbildning ska ges permanent uppehållstillstånd och studenter som genomfört högskoleutbildning ges möjlighet att stanna kvar upp till sex månader efter utbildningen. Viktiga och efterlängtade beslut och förändringar.

Inga kommentarer: