2014-03-11

Bibliotekens roll och viktiga utvecklingsfrågor

Forum för bibliotekschefer är en permanent arbetsgrupp inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Jag har förmånen att sedan årsskiftet vara ordförande i styrgruppen och en förbindelselänk mellan arbetsgruppen och förbundsförsamlingen. Med ordförandeskapet följer också en rad uppdrag och aktiviteter som handlar om bibliotekens uppdrag, roll, verksamhet och framtida möjligheter och utmaningar.

 

Ett antal för kvaliteten på högre utbildning och forskning centrala frågor utreds och diskuteras för närvarande. En av dessa är utvecklingen av publikationsdatabasen SwePub. Det finns ett regeringsuppdrag till Kungliga Biblioteket att utveckla en publikationsdatabas som kan ligga till grund för analyser av publikationsmönster och för resursfördelning. Det är välkommet med en databas som är bredare än den som används idag för fördelning av resurser. Men en snabb och gynnsam utveckling förutsätter att universitet och högskolor är beredda att avsätta resurser och leverera underlag av hög kvalitet. En användning av databasen för resursfördelning förutsätter också att alla universitet och högskolor är med och levererar in underlag enligt bestämda mallar. Så är inte fallet idag.

 

Utvecklingsarbetet rörande SwePub är en del av en bredare fråga om bibliotekens ansvar för forskningsinformation och tillgänglighet. Viktiga frågor är vilken typ av information som ska finnas tillgänglig och var och vilka förväntningar som är berättigade och relevanta för forskare. Den senare frågan handlar om hur samverkan mellan bibliotekarier och forskare organiseras.  Tillgänglighet aktualiserar frågan om publicering och open access. Den ordning som gäller idag där vi från universitet och högskolor levererar underlagen till tidskrifterna för att i nästa fas prenumerera till höga kostnader för att få tillgång till refereegranskade publicerade artiklar är viktig att diskutera och pröva. Dessutom är det ju vi som granskar kommande artiklar och gör det gratis. En fortsatt utveckling mot öppenhet och tillgänglighet parallellt med att höga kvalitetskrav ställs på publicerade artiklar är mycket väsentlig.

 

En annan viktig fråga handlar om lärmiljöer på campus eller i distansutbildning. SUHF har förberett att ta ett rejält grepp i frågan och i ett sådant utrednings- och utvecklingsarbete är representanter från våra bibliotek nödvändiga. Frågan inbegriper strategiska ställningstaganden, utformning och utveckling av högskolepedagogik och utveckling av tekniker och verktyg för att stödja studenter och lärare. Det är bra att ett samlat grepp tas i frågan om kvalitetsutveckling av miljöer för lärande och vilka resurser som fordras.

Inga kommentarer: