2013-01-24

Den svenska högskolan 2030

Ett utkast till manifest för den svenska högskolan 2030 har tagits fram av den så kallade framtidsgruppen inom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Manifestets syfte är att visa den betydelse som högre utbildning och forskning har för samhällsutvecklingen lokalt och globalt. En avsikt och förhoppning är att manifestet ska spridas och användas brett för debatt och opinionsbildning rörande betydelsen av högre utbildning och forskning.

 

Det finns flera viktiga saker som framhålls i manifestet. En sådan är vikten av akademisk kunskapsbildning. Kunskaper utvecklade och prövade på vetenskaplig grund skapar en bas för en gemensam värdegrund och ansvarstagande. En stark kunskapsbildning är också en förutsättning för att våga utmana och ifrågasätta såväl befintlig praxis som tidigare forskningsresultat. Det har sagts förr men i förmågan till problematisering och kritiskt tänkande finns vår absolut viktigaste kvalitet och uppgift.

 

Manifestet pekar också på vikten av att samhället har tillgång till olika utbildnings- och forskningsmiljöer, ett differentierat högskolelandskap. Styrning och modeller för resursfördelning måste stödja en sådan utveckling. Men oaktat detta har vi inom sektorn och på det enskilda lärosätet ett ansvar för att utveckla verksamheten utifrån vår målbild och våra strategier.

 

Baserat på manifestet ska ett antal aktiviteter genomföras som fördjupar innebörden av manifestet och sprider kunskap och förståelse för verksamheten. Jag ser framemot emot debattartiklar, seminarier och diskussioner. I sammanhanget är det naturligt att nämna våra egna Humboldtseminarier som syftar till att väcka frågor om den högre utbildningens och forskningens utveckling och ställa ideal mot verklighet. 

Inga kommentarer: