2012-10-26

Förändringstryck, högskolelandskap och strategi

Det är budgettider och runt om på universitet och högskolor diskuteras hur medel bäst ska fördelas utifrån förutsättningarna i budgetpropositionen för 2013. En del i arbetet är att skapa en budget i balans för 2013, en annan att planera för en långsiktig gynnsam utveckling baserat på de villkor och ramar som förväntas gälla och de möjligheter som finns för verksamhetsutveckling. För ett år sedan uttalade utbildningsministern mycket tydligt att omfördelningar av resurser kommer att ske och besvärliga tider väntade för många mindre och därför sårbara lärosäten. Idag är tonen något annorlunda. En besvärlig och tilltagande lågkonjunktur i kombination med starka statsfinanser gör att tillfälliga satsningar på utbildningsplatser sker 2013-2015 och i ett tal förra veckan som utbildningsministern gav talades om fler tillfälliga platser till högre utbildning och eventuellt fler nya ingenjörsplatser om den svaga konjunkturen biter sig fast med sysselsättningsproblem som följd. Nya satsningar är välkomna, nya tillfälliga platser är mer tveksamt, det hade naturligtvis varit bättre med fler permanenta platser till lärosäten och utbildningar med hög kvalitet och högt söktryck.

Även om förändringstrycket minskat något kvarstår att förändringar måste genomföras och för många lärosäten är situationen, allt annat oförändrat, besvärande 2016 när de tillfälliga platserna försvinner. Vi kommer att se strukturella förändringar drivna från lärosäten och på olika sätt stödda av regeringen. En utveckling som innebär 20 procent färre 19-24 åringar 2020 får naturligtvis konsekvenser för möjligheterna att upprätthålla de utbildningsvolymer som gäller idag.

Vi faller hyggligt väl ut 2016 framförallt i jämförelser med andra högskolor. Men även för vår del gäller att prioritera och profilera för att därigenom och öka kvalitet på utbildning och forskning och stärka högskolan. Vi har formulerat vad vi vill åstadkomma med uttrycket 60/40. En relation med 60 procent utbildning och 40 procent forskning möjliggör forskningsanknytning och en ökad stabilitet. Jag är väl medveten om att det är lång väg att vandra men det är ett tydligt sätt att uttrycka vår ambition. En steg i den riktningen är det forskningsstrategiska samarbete som vi diskuterar med Högskolan i Skövde och som vi verkar för att kunna starta upp redan nu under senhösten. En annan åtgärd som hänger samman med samarbetet i regionen är att tydligt definiera innebörden av ett strategiskt forskningsprogram och definiera vilka dessa är vid vårt lärosäte.
 
Avslutningsvis vill jag bara understryka att det mesta vi gör idag och kommer att göra är utbildning. Universitet och högskolor är utbildning och något annat mål än utbildningsexcellens ska vi inte ha.

Inga kommentarer: