2012-05-30

Till blivande studenter - kvalitet i högre utbildning

 

Studentexamen är en milstolpe värd att fira, även om viss måttlighet i firandet rekommenderas. En sommar väntar och för många väntar också ett antal framtidsval. Ett val är att fortsätta studera och göra det på högskola eller universitet. Närmare hälften av en årskull väljer fortsatta studier med sikte mot en akademisk examen. Utbudet är mycket rikt och vi har ett stort ansvar för att de utbildningar vi erbjuder och genomför motsvarar högt ställda förväntningar. Anställningsbarhet efter examen är en viktig kvalitet, vilket ställer krav på yrkeskunskap och färdigheter. Utbildningen ska också innebära en djup förståelse för sammanhang, de egna färdigheterna ska kunna placeras in i en helhet. Utbildning ska förenas med bildning, teori ska förenas med praktik. Dessa dubbla uppdrag gäller för alla utbildningar, men i särskilt hög grad för akademisk utbildning.

 

En innebörd av kravet på förståelse för helheter och sammanhang är att akademisk utbildning förbereder inte bara för det första arbetet utan också för kommande arbeten i yrket. I en situation där det är besvärligt att få det första arbetet kan det uppfattas lite märkligt att tala om kommande arbeten. Men det är vad det handlar om och vi måste tillåta oss att se bortom de bekymmer som råder idag. Det handlar om en viktig och nödvändig framtidstro.

 

För att garantera att universitet och högskolor lever upp till kraven genomförs systematiska utvärderingar av våra utbildningar. En ny utvärderingsmodell tillämpas av Högskoleverket och de första resultaten har redovisats under våren. Modellen bygger på att ämneskunniga gör en bedömning av kvaliteten på studenternas självständiga arbeten i relation till de mål som formulerats för utbildningen. Tre bedömningsnivåer finns; mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet innebär att utbildningen och lärosätet får ett år på sig att rätta till brister. Sker inte detta dras tillståndet att examinera in.  Utvärderingsresultaten redovisas öppet och tillgängligt och med möjligheter för alla att jämföra och ta ställning till val av lärosäte och utbildning.

 

Alla utvärderingssystem och modeller har brister. Min uppfattning är att den fokusering som nu är på resultat är positiv i kombination med den totala öppenheten. Studier av bedömning av verksamheter visar att en sådan öppenhet befrämjar utveckling av kvaliteten. Vi har som sagt var ett stort ansvar att ge utbildningar som är av hög kvalitet. Ni som väljer högre utbildning har rätt att ställa stora krav.

 

Björn Brorström

Rektor

Högskolan i Borås 

Inga kommentarer: